Participación en las ediciones del concurso*
INDICATIVOOtrosTotal8384858687888990919293949596979899000102030405060708091011121314151617181920212223
EA2RCA
26


xx


x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7GV
26


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7URG
25

xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx
EA7MT
20x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EA7KY
17


x

xx
xxxxxxx

xxxxxxx
EA1CYH
17

xxxxxxxxxxxxxx

xxx
EA7TSEA7EXM17


x
xxxxxxxxxxxxxxxx
EA7HE
16
xxxxxxxxxxxx
xx
xx

EA7HZ
16xxxxxxxxxxxxxxx


x

EA1ZEA7AJV16x

x

xxxxxxxxx
xxxxx
EA5FGK
15


xxxxxxxxxx
x


x


xxxEA3DGE
15
xxxxx
xxxxxxxxx
x


EC3ACO
15


x
xxxx
xxxxxxx
xxx
EA7CAV
14xxxxxxx
xxxxxx
x
EA7ANC
14

x
xx

xxxxxxxx

xxx
EC8AQQ
14
xxx
x

x
x
xxxxxx
xx
EA7DTZ
13

x

xxxxxxxxxxxxEA7RU
13

x
xx
xxxxxx
x
xx
x
EA4ZM
13


xxxx
xxxxxxxxx
EA2WDEC2AWD13


xxxxxxxxxxxxx
EA8AMY
13xx
x
x
xxxxxx
xx

x

EA7CWA
13
x

xxxxxxxxxxxx
EA3FHP
12


xxxxxxxxxxxx

EA8CTK
12xxxxxxxxx
xxx
EA1AAEA1AAW12


x
xx
xxx

xxxxxx

EA7FRX
12xxx
xx

xxxxx
x
xEA4IF
12xxxx
xx
xxxx
x
x
EA3NA
12


xx
xx
xxxxxx


xx
EA7BWT
11xxxxx

xxx

xx
x
EA1ASG
11xxx
x
x

xxx
x


xx

EA7GLY
11


x
xx


xxxx

xx
x
x


EA7FQS
11xxxxx
xx

xx

xx
EA1GBL
11xxxx

xxxxxxx
EA2CHL
11


x
xx
xxx
xxxx

x

EA2R
11


x
xxxx
x
x
xxxx


EA1EHE
11


x

x
xx
xx

x
xxxx
EA4NIEA4FQM11xxxxx
x
xxxxx
EA5CVS
11x
xxx


x


xx


xxxx
EA7OY
11

xxxxx

xx
x
xxx
EA1BXJ
11

xx
x
x

xxxxxxxEA1MXEA1BKR10

xxxxxx
xx


xx
EA7BPD
10x
xxxx

xxxxxEA2LMI
10xxxxxxxxxx


EA2GP
10

xxxxx
x
x

x
x

x

EB5CS
10xxxxxxx


xxx
EA7GUO
10

xxxx

x

x
xxxxEA7GNE
10

xxxx
xxxxxxEA6B
10


x

x
xx
xxxxxx
EA1MI
10xxxxxxx

xxx
EB1HRW
10

xxxxx
x

xx

xx
EA5HW
10x


xxxxx
x
x

xx
EB3JT
10
xxxx


x
xx

xxx
EA3AYQ
10
xxxxxxxxxx

EA7CVC
10


xx
xxx

xxx


xx

EA2XR
9xxxxx

x

xxx
EA7GWG
9
x

x

xxxx
xxx

EA7AYF
9


x
xxxxxxxxEA7JN
9
x

x
xxxxxxxEA7WV
9xxx


x
xxxxx
EA1HTF
9


xxxxxx
xxx
EA7KR
9


xxxxx


x

xxx
EA1BZP
9

xx


x

xxxxx
xEA1GQ
9xx
xx

xx
xxx
EA1RCO
9


x

x
x
xxx
x
x
x

EA7IIW
9

xxxxx
xx
x

x

EC5AEZ
9
xxx

xx


xx


xx


EA1SZ
9

xxxxx
x


xxx

EA1AJS
9
x
xxxxxx
x
xEA4BFP
8xxx

xx


xx

x

EA1BQR
8
x
xxxx

xxx
EA7JMO
8

xx

xx
xxxx
EA3HWC
8
xxxxxxxx
EA1GAR
8xxxxx
xxxEA7EJF
8x


xx

xxxxx
EB3FIS
8xxxxx
x
x

x
EA5DIT
8xxxxxxx

x


EA7GNW
8

xx

xxxxxx
EA7ANM
8

xxxxx


xxxEA5XC
8
x


x
xxxxxx
EA5AJX
8xx
xxxxx
x


EA1HVF
8
xxxxxxxx
EA7HHK
8xxxx
xx
x
x

EA5CCY
7

xxx
xxxx


EA6EA
7
xxxx
xxx
EA3GYE
7xx


xx
xxx

EA3FNI
7
xx
xxxx

x

EA5XU
7
x

x
xx

xx

x

EA4GOK
7xxxxxxx

EA4FGB
7xxxxxxx

EA3DNC
7x


x


x
x
xxx

EA5ERA
7
xxxxxxx
EA4DKS
7


xx
xxxx


x


EA3BIP
7
x


xxxxx

xEA7ITL
7xx


x
xxxx

EA1AFZ
7

x

xxx

xxxEA1ASC
7xx

xxxx


x
EA8CER
7
xx
xxxxxEA1HB
7
xxxxx
xxEA1HHT
7x

xxxxxx
EA7LS
7xxx
xxx
xEA7IUK
7


xxx


xxxx
EA7ATX
7xx
x
xxxx
EA1RCR
7

xx


xxxxx
EA2AKH
7xxxxxxx

EA7AZA
7xxxx

xxxEA7FC
7


xx

xx
xxx
EA7DO
7


x


x
xx

x
x
x


EA7EY
7xxx

xxxxEA1JVG
6xx

x
xxx
EA4CRP
6xxx

x


xx

EA1ARJ
6xxxx
xx

EA4ALL
6x
xx

xxx
EA1AST
6


xx
xxx
x

EA1BYA
6
xxx

xx
x


EA1EW
6


x


xx
xxx
EA1FA
6

xxxx
xxEA1FAS
6xx
xxxx

EA2EZEA2CVO6


xx

xx
x


x

EA2DR
6x
xx
xx


x

EA3EAN
6

x
x


x

x
x

xEA2RCF
6

xxxx


xx

EA2CMF
6

xxxxxx
EA1LN
6

x
x
x
x

xx
EA1OL
6


xxxxxxEA2BSJ
6

xxxxxx
EA2RCP
6

xxxxxx
EA2DCD
6
xxxx
x


x

EA1UY
6


x


xx
xxx
EA1WS
6


xxxxxxEA3CWR
6xxx
x
xx
EA3CCN
6xx


xxxxEA4EIF
6


xxxxx


x
EA2DHJ
6xxxxxx


EA5ABE
6


xxxxxx
EA5TN
6

x

x

x


xxx

EA9UV
6


x
xxxx
x

EA5IY
6xxx
xxx

EA7EP
6xx
xxxx

EA7URA
6

xxxxxx
EA7ETE
6

xxx
xxxEA5HDE
6


xxxx
x
x

EA5EIL
6


x

xx
xxx
EA7OH
6xx


x


x
x
x


EA5DLP
6xxx


xxx
EA9KP
6xxxxxx


EA7MK
6
x
xxxx


x

EB1DJ
6
xxxx

xx
EC1ES
6


xx
xxxx


EB3AKL
6
x
x
xxxx
EA7HCU
6

x
xxxxxEC2AHS
6


xxx

x
xx
EA4FJX
6xxxx


xx
EA4ESW
6

x

xxxx
x

EB2RA
6


xxx

xx
x
EA7IYF
6

xx
xxxx
EA7FQI
6
xx

x


x
xxEA7UU
5xxxx
x


EA7IHS
5x
xxx
x

EA7TM
5
xxxxx


EA7PY
5


xxx

x

x
EA1HRR
5xxxxxEA7JWF
5

x

xxxx
EA7KFX
5xxxxx
EA7KN
5

xx
x
xxEA7KZ
5xxx
x

x
EA7JCL
5

x

xxxx
EB2GPF
5xxxx

x

EC7DDZ
5

xxx


xx


EC5AGC
5x

x

xxx
EA1AS
5
x
xx
xx
EB7CIN
5xx


xxx
EB7AA
5

xx

xxx
EB4DSP
5
xxxx
x

EB4BZA
5


xx
xxx
EA1EJE
5
xxxx
x

EA1CXY
5


x

xx
xx

EA8OV
5

xxx


xx


EA1DF
5

xx

xxx
EA1DOB
5
xxxxx


EA1ECF
5

x

xxxx
EA1EG
5x

xx

xxEA2AON
5
xxxx
x

EB1IFI
5
x
xxxx

EA7IHA
5


xx
xxx
EA1FAC
5

xx
xx

x


EA1BYB
5


xxx
xxEA4PB
5


x
xx
xx


EA5HRV
5


xxxxx
EA5GZX
5


xxxxx
EA5GPJ
5x
x
xx
x
EA3DUM
5
xx
x
x
xEA3FAX
5
x

x
x

xx

EA5ASM
5


xxxxx
EA4YX
5


xxxxx
EA7GDC
5

xxx
xx
EA3IAZ
5xxxxx
EA3248URE
5
xxxxx


EA3RE
5


xx
xxxEA3SD
5

x
x


xx
x
EA4BDL
5


xxxxx
EA4FH
5x
x


xxx
EA4FET
5
xxxx


xEA4ERZ
5
xxxxx


EA4EKH
5xxxxxEA4ENW
5


x
x
x
xx

EA4WC
5x
xxxx


EA7EXS
5
xxxxx


EA7HMD
5
xxxxx


EA1ZW
5x
xx
x
x
EA5EI
5

xxxxx

EA2ANF
5
x
xxx

xEA4EQG
5
xxx


x

x

EA2ARO
5x
x

x
xxEA2BER
5xxxxxEA7FUH
5
xxxx


xEA3BCK
5

x
xxxx
EA7FA
5


x
x


xx


x

EA5ICS
5xx
x
xx

EA2DT
5xxxxxEA7EQR
5


xxxxx
EA7EFZ
5

xxx

xx
EA7CVL
5

xx

x
x


xEA7BHO
5

x

xxxx
EA5VR
5

xx


xx
x

EA5RC
5

x

xxxx
EA7HNN
5
xxxxx


EA7FLA
5

xx

x

xx

*Solo se recogen estaciones con 5 o más participaciones. Las estaciones que han cambiado de indicativo que nos lo hagan saber para corregirlas. Cualquier otro error nos lo comunicáis.